Gangaram Bajgain
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Gangaram
Sushila Bajgain
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Sushila
Dal bdr Tamang
1 Child
Sundarpur
Nepal
Sponsor Dal
Goma B.K
Sundarpur
Nepal
Sponsor Goma
Shanti Giri
Bhasaipati
Nepal
Sponsor Shanti
Ram Hari Khadka
13 Children
Bagdol
Nepal
Sponsor Ram
Sujata Magar
3 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Sujata
Jaykrisna Mainali
Sundarpur
Nepal
Sponsor Jaykrisna
Kasinalh Niraula
1 Child
Sundarpur
Nepal
Sponsor Kasinalh
Rama Niraula
Sundarpur
Nepal
Sponsor Rama
Sushila Niraula
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Sushila
Tulsa Niraula
1 Child
Sundarpur
Nepal
Sponsor Tulsa
Krishna Prasad Niraula
5 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Krishna
Bhakta Rai
1 Child
Sundarpur
Nepal
Sponsor Bhakta
Mina Rai
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Mina
Dipak Ramtel
1 Child
Sundarpur
Nepal
Sponsor Dipak
Chandra Shrestha
4 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Chandra
Aagumaya Tamang
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Aagumaya
Durga Thami
6 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Durga
Jas Thebe
3 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Jas